BLOOD RESEARCH Indexed in /covered by CAS, KoreaScience & DOI/Crossref:eISSN 2288-0011   pISSN 2287-979X

 

Cited by CrossRef (3)

  1. Heyang Zhang, Meng Liu, Xiaoxue Wang, Yuan Ren, Young Mi Kim, Xianfu Wang, Xianglan Lu, Hui Pang, Guangming Liu, Yue Gu, Mingran Sun, Yunpeng Shi, Chuan Zhang, Yaowen Zhang, Jianqin Zhang, Shibo Li, Lijun Zhang. Genomic Copy Number Variants in CML Patients With the Philadelphia Chromosome (Ph+): An Update. Front. Genet. 2021;12
    https://doi.org/10.3389/fgene.2021.697009
  2. Ayse Gul Bayrak, Aynur Daglar Aday, Akif Selim Yavuz, Meliha Nalcaci, Mustafa Murat Ozbalak, Kivanc Cefle, Sukru Ozturk, Sukru Palanduz. Overview of clinical and genetic features of CML patients with variant Philadelphia translocations involving chromosome 7: A case series. Leukemia Research 2021;111:106725
    https://doi.org/10.1016/j.leukres.2021.106725
  3. Adelina Fernandes, Naranie Shanmuganathan, Susan Branford. Genomic Mechanisms Influencing Outcome in Chronic Myeloid Leukemia. Cancers 2022;14:620
    https://doi.org/10.3390/cancers14030620